top of page

VÅRT ARBETSSÄTT

regnbagenlogga.png

Reggio Emilia inspirerat arbetssätt, vad innebär det på Regnbågen?

För oss på Regnbågen innebär inspirationen från Reggio Emilias förskolor ett förhållningssätt. Detta uttrycks i vårt arbetssätt och med de värden som vi vill lyfta och låta barnen möta under barnets tid på Regnbågen.

Dessa värden är: Det rika och kompetenta barnet, pedagogisk dokumentation, miljön, 100- språklig verksamhet och projektinriktat arbetssätt. Detta ligger till grund för vårt förhållningssätt till barnens utforskande och lärande och hur vi skapar en vardag med lust, glädje och nyfikenhet.

Genom en ständig diskussion kring värderingar och en respektfull barnsyn vill vi stödja barnens lärandelust. Vi ser barnet som en aktiv och kompetent individ som tillsammans med oss, varandra och miljön ska utforska, upptäcka och testa sin egna hypoteser och teorier. Processen är viktigare än den färdiga produkten. Vi arbetar projektinriktat för att vi ska ha ett gemensamt fokus i verksamheten. Med detta arbetssätt får vi ett ämnesöverskridande innehåll med många olika språk. I projektet fångar vi upp barnens intressen och låter barnen äga frågan genom att vi tar dem på allvar och prövar deras hypoteser. Barnen ska ha ett stort inflytande och stor delaktighet i det som sker. I projektet kan vi skapa syften, frågeställningar och fördjupningar utifrån barnens upptäckter och teorier. Vi pedagoger vill skapa experimenterande miljöer för och tillsammans med barnen och ur detta skapa mening ur de observationer och dokumentationer vi samlat in. På detta sätt söker vi skapa potentiella lärandesituationer. Dessa förankrar vi sedan i litteratur, forskning och Läroplan för förskolan (lpfö rev.10).

Människosynen i Reggio Emilias filosofi kallas även för "Lyssnandets pedagogik". Här finns en människosyn som vi relaterar till. Olikheter är något bra och för att utvecklas och lära måste man gå utanför sig själv och möta en skillnad. Det är en optimistisk människosyn, där barn och vuxna är värda samma respekt. Vi ser barnens kompetens och potential istället för svårigheterna.

Ett barn med särskilda behov = Ett barn med särskilda rättigheter.

"Lyssnaren ger talaren ett värde"

Vi pedagoger måste visa barnet att vi respekterar, förundras och tycker att det barnet säger och utforskar har ett värde. "Det skall finnas frihet och demokrati i pedagogiken. Pedagogen bör vara nyfiken, ödmjuk och demokratisk" (Paolo Freire).

 

Miljön - den tredje pedagogen

Miljön är lika viktig för barnens lärande som pedagogerna och materialet.
Miljön visar förskolans syn på det kompetenta barnet genom att materialet finns tillgängligt. Det gör det möjligt för barnen att känna tilltro till sin egen förmåga. Miljön ska stimulera, inspirera och vara
föränderlig och följa barnens intresse och behov. Miljön skapar möten för kommunikation och samspel mellan barnen.

 

De hundra språken

I Reggio Emilias pedagogiska tankar talar man om de hundra språken.
Därför har estetiken ett stort utrymme och värde i förskolan.

"Barn har hundra språk men berövas nittionio" (Loris Malaguzzi).

Barnen ska få möjlighet att förstå sin omvärld på olika sätt och med olika sinnen, där av de hundra språken. barnen ska få möjlighet till många estetiska uttryck ex skapande, drama, dans, musik, kroppsspråk, samtal, lek, via digitala medier med mera. Vi måste följa barnen i den barndom som de växer upp i (den moderna barndomen). Genom att barnen får använda många olika uttryckssätt har de möjlighet att blomma ut i hela sin personlighet.

Pedagogisk dokumentation

Dokumentationen bygger på olika observationer av barnens utforskande. Dokumentationen kommunicerar observationen och vänder sig mot alla som finns i förskolans verksamhet, så som:
•Barnen som individ och som grupp
•Föräldrarna
•Pedagogerna på förskolan
•Utomstående(församlingen, studiebesök, ny personal, praktikanter, samhällsmedborgare)

 

Det är viktigt att vi funderar på vad vi förmedlar med vår dokumentation, som:
•Vår barnsyn.
•Vår professionalism.
•Vad vi värderar som viktigt, vår kunskapssyn.
•Hur och vad vi sätter upp och förmedlar det.

Dokumentationerna utgör ett underlag till utvärdering och är vårt viktigaste verktyg för vår förskolas verksamhet och kvalitetsutveckling. Dokumentationerna blir ett verktyg att urskilja det barnen lär sig om.

 

Pedagogisk dokumentation är en reflekterad och analyserad dokumentation som vi utgår ifrån i det fortsatta arbetet med barnen och där pedagogerna lär sig om hur barnen lär och utforskar sin omvärld, det är ett sätt att få syn påbarns tankar och idéer (Åberg & LenzTaguchi, 2005).

Det är kollektivt utvärderingsinstrument, ett förhållningssätt och en kommunikation, ett sätt att förstå/synliggöra de processer och relationer som projektet innehåller och ett sätt att synliggöra individens och gruppens lärande.

 

Läs gärna mer om Reggio Emilia: http://www.reggioemilia.se/

bottom of page